Diensten

Diensten

Bij Averti Ecologie BV specialiseren wij ons in projecten die te maken krijgen met natuurwetgeving op het gebied van plant- en diersoorten. Doordat meerdere van onze medewerkers gedetacheerd zijn of zijn geweest bij bevoegde gezagen, hanteren wij eenzelfde hoge standaard aan onze diensten als wat de overheid verlangt. 

Vooronderzoeken

Wij voeren door het land ecologische quickscans uit, al dan niet gecombineerd met het controleren van bomen op holtes waar beschermde soorten in kunnen huizen en het voorlopen van complete bosvakken op beschermde soorten alvorens kap plaatsvindt.

Nader onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar beschermde planten en diersoorten. In veel gevallen in de bebouwde omgeving gaat het om onderzoek naar huismus, gierzwaluw, vleermuizen en marterachtigen zoals wezel en steenmarter. In wat groenere of waterrijkere omgevingen voeren wij ook onderzoek uit naar beschermde planten, zoogdieren, vlinders, libellen, reptielen en amfibiën.
Bij het uitvoeren van onderzoek volgen wij de protocollen zoals vastgelegd in de van Kennisdocumenten van BIJ12, de inventarisatieprotocollen van Netwerk Groene Bureaus en de richtlijnen van de soortenorganisaties.

Vergunningsaanvraag Omgevingswet voor een flora en fauna activiteit

Zodra duidelijk is dat beoogde handelingen effecten kunnen hebben op beschermde soorten, begeleiden wij opdrachtgevers bij het opstellen van een Activiteitenplan en, zo nodig, bij het aanvragen van een vergunning van de verbodsbepalingen van de Omgevingswet die betrekking hebben op flora en fauna.

Ecologische begeleiding

Zodra duidelijk is welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om negatieve effecten te voorkomen en/of te verminderen, begeleiden wij opdrachtgevers bij hun werkzaamheden.